سخنانی زیبا از امام حسین (ع) ...

:: سخنانی زیبا از امام حسین (ع) ...

به درستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است

امام حسین (ع)

ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن واماند و بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن واماند

امام حسین (ع)

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد ، امیدش را از دست میدهد و نگرانی ها به او روی می آورد

امام حسین (ع)

اگر حوادث سه گانه فقر ، بیماری و مرگ وجود نداشت ، انسان در برابر هیچ چیز سر فرود نمی آورد

امام حسین (ع)

درستکار آسوذه است ، بی گناه بی باک ، خیانتکار ترسان و بدهکار هراسان است

امام حسین (ع)

منبع : مذهبیسخنانی زیبا از امام حسین (ع) ...
برچسب ها : حسین ,امام ,امام حسین ,آورد امام ,ترین مردمی

ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق ...

:: ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق ...

بر جمال این دو یاس بى قرینه بنگرید 
 
گاه سوى مکه گه سوى مدینه بنگرید 
 
محور اسلام و قرآن در ثبات از این دو مَه 
 
مکتب توحید باشد در حیات از این دو مه 
 
روشن آفاق تمام کائنات از این دو مه 
 
منجلى اوصاف بى پایان ذات از این دو مه 
 
میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع) مبارک
منبع : مذهبیولادت با سعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق ...
برچسب ها :